komornik bialystok

Kiedy komornik może zająć mieszkanie?

Nienaruszalność mieszkania jest prawem osobistym każdego człowieka. Zasadę tą jasno określa Konstytucja RP. Nie dziwi jednak fakt, że istnieją określone sytuacje, kiedy otwarcie drzwi przed urzędnikiem, takim jak komornik, jest konieczne. Czasami prawo pozwala na wejście do mieszkania dłużnika, bez jego pozwolenia. Na jakiej podstawie komornik może odwiedzić nieruchomość?

Tytuł egzekucyjny – co to jest?

Aby wyegzekwować należności z pomocą komornika, obowiązkowe jest pozytywne przejście postępowania egzekucyjnego. Żeby wszcząć takie postępowanie, niezbędny jest tzw. tytuł wykonawczy. Powstaje on z dwóch dokumentów:

 • Tytułu egzekucyjnego,
 • Klauzuli wykonalności.

Czym jest tytuł egzekucyjny? To dokument urzędowy, w którym zawarte są informacje na temat osób: wierzycieli i dłużnika, a także wysokość roszczenia. Dzięki temu komornik będzie wiedział kto jest dłużnikiem i jaką sumę należy wyegzekwować.

Jakie dokumenty mogą być tytułem egzekucyjnym? Okazuje się, że lista ta nie ogranicza się do jednej pozycji. Znalazły się na niej:

 • Prawomocne orzeczenie sądu,
 • Nieprawomocne orzeczenie sądu, podlegające rygorowi natychmiastowej wykonalności,
 • Prawomocne orzeczenie referendarza sądowego,
 • Orzeczenie referendarza sądowego, podlegające rygorowi natychmiastowej wykonalności,
 • Wyrok sądu polubownego,
 • Ugoda zawarta przed sądem polubownym,
 • Ugoda zawarta przez mediatorem, zatwierdzona przez sąd (ma ona moc ugody zawartej przed sądem),
 • Inne orzeczenia, akty oraz ugody, które na mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (m. in. Orzeczenie sądu wydane w innym państwie członkowskim UE, bankowy tytuł egzekucyjny, ostateczna decyzja administracyjna).

Druga część – klauzula wykonalności

Tytuł egzekucyjny, nie zważając na jego nazwę, samodzielnie nie stanowi podstawy do egzekucji długu. Sąd musi nadać mu klauzulę wykonalności. Dopiero po wykonaniu tej czynności, stosowne kroki w celu odzyskania pieniędzy mogą zostać podjęte.

Klauzula wykonalności polega na jednej, prostej czynności – umieszczeniu na dokumencie tytułu egzekucyjnego odpowiedniej pieczątki lub nadruku. Jest ona wydawana przez sąd:

 • Na wniosek wierzyciela,
 • Na posiedzeniu,
 • Bez udziału stron.

Z definicji, klauzula wykonalności to wzmianka dokonywana przez sąd, poprzez którą stwierdza się, że tytuł egzekucyjny nadaje się do przymusowego wykonania (w trybie egzekucji komorniczej). Tylko z nią, prowadzenie egzekucji z udziałem komornika jest prawnie dopuszczalne. Uzyskanie klauzuli możliwe jest dopowie po upływie terminu wniesienia przez dłużnika środka odwoławczego, np. apelacji od wyroku. Wyróżniane są dwa rodzaje klauzuli wykonalności: prostą i rozszerzoną (konstytutywną).

Tytuł wykonawczy

Tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności – właśnie to jest tytuł wykonawczy. Jakie są rodzaje tytułów wykonawczych?

 • Tytuły wykonawcze cywilne:
  • Powstają one w toku postępowania z powództwa cywilnego. Właśnie one, w największej mierze dotyczą przedsiębiorców w toku procesu windykacyjnego.
 • Tytuły wykonawcze, wystawiane w toku postępowania administracyjnego.
 • Tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne:
  • Wystawia się je m. in. Po windykacji sądowej.
 • Tytuły wykonawcze wystawiane w toku postępowania karno-skarbowego:
  • Wystawia się je, np. z tytułu zaległości podatkowych.

Bardzo istotny jest fakt, że komornik nie ma obowiązku badania czy tytuł wykonawczy przeciwko danemu dłużnikowi jest zasadny i wymagalny. Sprzeciw dłużnika wobec komornika to działanie bezpodstawne.

Uprawnienia komorników

Komornicy sądowi działają na specjalnych uprawnieniach. Jednym z najważniejszych przepisów, który je określa, jest artykuł 814 kodeksu postępowania cywilnego:

1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, komornik (w przeciwieństwie do windykatora) może wejść do mieszkania dłużnika wbrew jego woli. Ma także prawo wezwać ślusarza, który rozwierci zamki w drzwiach. Jeśli dłużnika nie ma w domu, komornik powinien odwiedzić jego posiadłość w obecności policjantów oraz osoby pełnoletniej, która będzie świadkiem przeszukania. Sytuacje te nie wymagają dodatkowych decyzji sądu – wynika to z przepisów prawa, nadającego komornikowi tytuł wykonawczy. Dzięki temu egzekucja jest szybka oraz efektywna.

Nieruchomości i ich egzekucja

Egzekucjom podlegają nie tylko ruchomości, ale również domy, mieszkania, działki oraz garaże. Po zajęciu lokalu, komornik (na wniosek wierzyciela) dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości. Biegły sądowy, tzn. rzeczoznawca majątkowy, wycenia mieszkanie oraz określa jego wartość rynkową. Wyznaczona zostaje licytacja publiczna, ew. dwie. Ceny wywoławcze w tych licytacjach wynoszą odpowiednio 3/4 i 2/3 ceny oszacowania. Egzekucja prowadzona jest przez komornika, do momentu zamknięcia przetargu (tzn. zakończenia licytacji). Dalsze czynności, m. in. Te związane z podziałem sumy z uzyskanej licytacji, prowadzi właściwy sąd. W przypadku egzekucji z nieruchomości, po dokonaniu przez komornika zajęcia, np. mieszkania, wszelkie działania dłużnika, takie jak próby dokonania sprzedaży czy darowizny, nie mają wpływu na postępowanie.

Dodaj komentarz